Juhendajate mobiilsustoetus

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorikoolide mobiilsustoetus doktorantide juhendajatele

Taotle mobiilsustoetust veebiüritustel osalemiseks!

 

1. Mille jaoks saab taotleda?

Meetme eesmärgiks on doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine, mille alustingimuseks on innovaatilise doktoriõppe printsiipide järgimine.

Doktorikoolid toetavad lühiajalist mobiilsust välisriikidesse ja Eestisse. Lühiajaline lähetus kestab kuni 30 kalendripäeva (sh lähetuse sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg).

Taotlemisel kvalifitseeruvad:

 • Veebiüritused (osalemine üritustel koos doktorandiga või juhendamispädevuste arendamise eesmärgil)
 • lähetused koos oma doktorandi(/-tide)ga (osalemine konverentsil, alusuuringud, jm);
 • doktorandi ametliku kaasjuhendaja külastamine koos doktorandiga;
 • juhendamispädevuste arendamisega seotud lähetused (koolitused, suve- ja talvekoolid, vms).

2. Kellele toetus on mõeldud?

Toetust saab taotleda Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorandi juhendaja, kelle doktorant kuulub lähetuse perioodil valdkonna doktorikooli.

3. Milliste kulude katteks toetus on mõeldud?

Doktorikool hüvitab:

 • sõidukulusid: lennuk, buss, rong;
 • kindlustus- ja viisakulusid;
 • majutuskulusid;
 • (veebi)ürituse osavõtutasu;
 • päevaraha.

Doktorikool ei hüvita osavõtutasu arvestuses eraldi välja toodud konverentsi sotsiaalsete ürituste, lõuna/õhtusöökide, liikmemaksude ja ekskursioonide (v.a kui tegemist on teadustööga seotud ekskursiooniga) tasusid.

Kui lähetus on seotud üritusel osalemisega, siis lähetus võib kesta 1 päev enne ja 1 päev pärast üritust. Pikema lähetuse vajadust tuleb põhjendada ja tõendada.

Erinevaid lühiajalisi mobiilsustoetusi ja tõukefondide projektirahasid ei või omavahel kombineerida (nt DoRa Pluss, tippkeskus, jms).

4. Kuidas toimub taotlemine ja toetuse arvestamine?

Taotlused tuleb esitada iga kuu 20ndaks kuupäevaks Akadeemilise Mobiilsuse Töökeskkonnas.

Juhendaja saab toetust taotleda maksimaalselt üks kord aastas.

Toetuse maksimaalne suurus on kuni 1500 eurot ühe lähetuse kohta.

Doktorikoolide mobiilsustoetus toimib kulupõhiselt:

1) toetus makstakse välja teenuse arve alusel (adresseeritud Tartu Ülikoolile). Sellisel juhul tuleb reisiteenused tellida Tartu Ülikooli riigihanke kaudu. Reisipäringu vormi leiad siseveebist. 

ja/või

2) toetuse saaja poolt makstud kulud hüvitatakse taotleja lähetusaruande alusel pärast ürituse toimumist.
 

Omafinantseering ja võimalikud mitteabikõlblikud kulud

Doktorikoolide mobiilsustoetuse tingimuseks on omafinantseering: pärast abikõlblike kulude lõpliku summa selgumist tuleb doktorikooli finantsallikale tasuda omafinantseering 5%. Taotluses näidatud allikalt omafinantseeringu tasumiseks vormistab dekanaadi teadus- ja arenduskorralduse peaspetsialist sisekäibearve pärast lähetuse aruande esitamist.

Mittabikõlblikud kulud: doktorikoolist ei ole abikõlblikud panga ülekandetasud ja käibemaks.

Juhul, kui lähetus ei vasta püstitatud eesmärkidele, juhendaja ei esita õigeks ajaks lähetuse aruannet või osa tehtud kuludest osutub hiljem mitteabikõlblikeks, on doktorikoolil õigus toetussummad tagasi nõuda.

5. Taotlusvorm

Toetuse taotlemiseks tuleb:

 • täita ametlik taotlusvorm Akadeemilise Mobiilsuse Töökeskkonnas; avalduse peab kinnitama omafinantseeringu finantsallika käsutaja;
 • kirjeldada lähetuse eesmärki ning panust doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamisesse (kuni 2000 tähemärki). Üritusel osalemise kohta tuleb esitada ürituse programm, muu lähetuse eesmärgi puhul tuleb esitada töökava. Leia täpsemad juhendid mobiilsuse töökeskkonnast. Lisafaile eraldi allkirjastama ei pea.

6. Taotluste hindamine 

Taotlusi võetakse vastu iga kuu 20ndaks kuupäevaks. Doktorikoolide otsustuskogu vaatab taotlused läbi iga kuu lõpus.

Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • taotleja on TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna töötaja, ta on lähetuse perioodil doktorikooli doktorandi juhendaja;
 • taotlus on koostatud korrektselt;
 • lähetuse eesmärk on selge ja seotud meetme eesmärkidega, sihtkoht ja tööülesanded sobivad ning lähetus panustab valdkonna doktoriõppe efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmisesse;
 • taotluse eelarve on läbi mõeldud ja mõistlik.

7. Enne lähetusse minekut

Tartu Ülikooli töötajal tuleb vormistada lähetuskorraldus

Lähetuskorraldusse tuleb lisada lause:

 • „Lähetus on kooskõlas Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA (2014-2020.4.01.16-0027) ning doktorikooli eesmärkide ja tegevuskavaga.“

8. Teavitusnõuded

Kui juhendaja osaleb üritusel ettekande või posterettekandega, siis tuleb täita teavitusnõudeid. Suulise ettekande avaslaidile ja posterettekandele tuleb paigutada Euroopa Regionaalarengu Fondi logo.

Logo kasutamise juhend, logode ja slaidipõhjade failid.

Teavitusnõuete rikkumise korral ei ole lähetuskulud doktorikoolist abikõlblikud.

9. Aruandlus

Aruanne koosneb kolmest osast:

1) kuluaruanne,

2) kuluaruande lisad (kuludokumendid ja tegevust tõendavad dokumendid),

3) tegevusaruanne.

Kui juhendaja teeb kulud ise ning doktorikool hüvitab need pärast lähetust, siis tuleb esitada lähetusaruandega kuludokumendid, tegevust tõendavad dokumendid ja tegevusaruanne.

Kui ülikool maksab kulude eest arve alusel ning juhendajal kulusid rohkem ei teki, siis

1) arve maksmise ajaks peab olema vormistatud lähetuskorraldus,

2) lähetusaruandega tuleb esitada pardakaadid, tegevust tõendavad dokumendid ja tegevusaruanne.

 

Kuluaruanne

Tartu Ülikooli töötajal tuleb vormistada lähetusaruanne 5 tööpäeva jooksul pärast lähetuse lõppu.


Kuluaruande lisad

Kuludokumendid

Säilitada tuleb kõik lähetusega seotud kuludokumendid, need tuleb kuluaruandega esitada programmi koordinaatorile (Käroliin Jääger, karoliin.jaager@ut.ee; 737 5346).

Kuludokumendid tuleb esitada originaalidena. Piletid, pardakaardid, arved jm tuleb panna ajalisse järjekorda, väiksemad dokumendid kleepida A4 paberile (mitte kasutada klammerdajat!).

Kaardiga või ülekande teel makstud kulude juurde tuleb lisada panga maksekorraldus/ konto väljavõte.

Elektroonilised kuludokumendid võib lisada lähetuste töövoogu.


Tegevust tõendavad dokumendid

Kui lähetuse eesmärgiks on nt alusuuringud, on peamiseks tõenduseks tegevusaruanne, kus tuleb iga päeva kohta täpsustada peamine tööülesanne ja tulemus.

Kui lähetuse eesmärgiks on kohtumine doktorandi (kaas)juhendajaga, tuleb tegevusaruandele lisada meilivahetus kohtumise kokkuleppimise kohta või vabas vormis kinnituskiri, mille on allkirjastanud vastuvõtja. Tegevusaruandes tuleb täpsustada iga päeva tööülesanded ja tulemus.

Kui lähetuse eesmärgiks on üritusel osalemine, tuleb tegevusaruandele lisada ürituse programm.

Kui juhendaja osaleb üritusel ettekandega, siis tuleb täita teavitusnõudeid ning esitada pärast lähetust tegevusaruandega suulise ettekande slaidid.
 

Tegevusaruanne

Kõik juhendajad peavad esitama koos lähetusaruandega doktorikoolile tegevusaruande, vabas vormis kuni 5000 tähemärki. Tegevusaruanne selgitab lähetuse seost meetme eesmärkidega ning selle tulemusi doktoriõppe efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmise seisukohalt.

Kui lähetus ei ole seotud üritusel osalemisega, tuleb tegevusaruandes täpsustada iga lähetuspäeva tööülesanded ja tulemused.

Tegevusaruanne tuleb edastada 5 tööpäeva jooksul pärast lähetuse lõppu e-maili teel programmi koordinaatorile (Käroliin Jääger, karoliin.jaager@ut.ee).