Eksternid


Tartu Ülikoolis on võimalik õppida üliõpilase või eksternina.

Eksterni ei immatrikuleerita, st ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava. Ühes õppeaastas võib sooritada õppeaineid kuni 30 EAP mahus (arvesse ei lähe teadustöö ja praktika eest saadavad ainepunktid) ja/või kaitsta doktoritöö. 

Eksterniks on oodatud nii need, kes on doktoriõpingud katkestanud, kui ka need, kes alustavad algusest.

Eksternõpe sobib neile, kelle eesmärgiks on omandada doktorikraad ja saada diplom, kuid kes soovivad valida endale sobiva tempo.

Millised dokumendid tuleb esitada?

Eksterni staatuse saamiseks tuleb instituuti või dekanaati esitada järgmised dokumendid:
 

 • Eksterni avaldus, millel on ka juhendaja(te) allkiri.
 • Doktorandi individuaalplaanIndividuaalplaan tuleb koostada üheks õppeaastaks, mitte rohkemaks. Erandkorras võib eksternistaatust taotletakse üheks semestriks (nt kaitsmise eesmärgil). Siis tuleb individuaalplaan esitada selle semestri kohta, milleks eksternistaatust taotletakse. Individuaalplaan allkirjastatakse eksterni ja tema juhendaja(te) poolt.
 • Eelnevat haridustaset tõendav dokument.
  • Kui eelneva õppeastme õpinguid ei ole sooritatud Tartu Ülikoolis, tuleb esitada ka eelnevat haridustaset tõendav dokument, mille saab haridusportaalist (olemas alates 2004. aasta lõpetanute andmed). Kui hariduse andmed seal puuduvad, esitada originaaldokumendi koopia.
    

Eksterni staatuse saamiseks tuleb igal õppeaastal esitada uus avaldus ja uue õppeaasta individuaalplaan.

Doktoriõppe lepe

Eksterni, juhendaja(te) ja ülikooli vahel sõlmitakse ühe kuu jooksul pärast eksterniks arvamist doktoriõppe lepe.

Kui ekstern on doktoriõppe leppe varasemate õpingute käigus juba sõlminud ja selle tingimusi ei ole vaja muuta, siis seda pikendatakse.

Õppetasu

Eksternõpe on tasuline. Eksterniga sõlmitakse dekanaadis õppekulude hüvitamise leping ning doktoriõppe ekstern maksab õppetasu semestritasuna. 2020/2021. õppeaastal on semestritasu doktoriõppes 50 eurot, alates 2021/2022. õppeaastast 100 eurot semestris.

Õppeprodekaan võib vabastada õppetasu maksmisest juhul, kui eksternil on kaitsta vaid doktoritöö. Selleks tuleb koos eksterniks arvamise avaldusega esitada vabas vormis taotlus.

Atesteerimine

Doktoriõppekava täitvat eksterni atesteeritakse kahe õpitud semestri möödumisel. Atesteerimisel hinnatakse vaid käesoleva õppeaasta individuaalplaani täitmist. Ekstern atesteeritakse positiivselt, kui ta on täitnud oma individuaalplaani vähemalt 50% ulatuses.

Vaata ka atesteerimise juhendit.

Eksterni võimalused

EKSTERN SAAB EKSTERN EI SAA
 • Doktoranditoetust
 • Doktorandi tulemusstipendiumi
 • Doktorantide mobiilsustoetust
 • Dora Pluss mobiilsustoetust
 • Õppelaenu
 • Haigekassakindlustust
 • Vajaduspõhist toimetulekutoetust jne