Atesteerimine TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas


Atesteerimine toimub vastavalt Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja peatükile V.5. "Doktorantide atesteerimine" ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna atesteerimiskorrale (kehtib alates 3. septembrist 2018).

Atesteerimiskorra seletuskiri 
Juhendamiskohtumise kokkuvõtte vorm (juhendamispäevik)

Olulised õigusaktid leab siit.

Atesteerimiskomisjon hindab atesteerimisaruande ja doktorikoolide poolt esitatava arvestuse alusel doktorandi osalemist humanitaarteaduste doktorikoolide üritustel, mida arvestatakse kas õppe- või teadustöö osana (atesteerimiskord, p. 7.3.).

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas arvestatakse DoRa Plussi taotlemisel (alates 01.09.2017) ning doktorikoolide mobiilsustoetuse taotlemisel doktorandi osalemist doktorikoolide üritusel.

Doktorikoolide üritused jagunevad kaheks: 

1. Üritused, millel on kindlaksmääratud ainepunkti maht

Ürituse infos on ära märgitud, millises mahus on osalemise eest võimalik ainepunkte saada ning samas täpsustatakse, millised on selle eelduseks olevad töömaht ning -ülesanded. Ürituse programmist täismahus osavõttu kinnitab tudengi allkiri ürituse allkirjalehtedel.

Doktorikooli ürituste registreerimisvormis palume tudengitel märkida, kas nad soovivad ürituse eest ainepunkte saada või ei.

Doktorikooli üritusi on lubatud registreerida ainult täienduskoolitusprogrammide kaudu, osaleja saab tunnistuse (täismahus läbinud) või tõendi (läbinud osalises mahus). Tunnistus/tõend võib olla nii elektrooniline (TÜ-siseselt piisav) kui paberkandjal.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on lubatud doktorikooli ainepunkte arvestada kas õppe- või teadustöö osana:

  • õppetöö osana arvestamine: doktorikooli ürituse eest saadud ainepunktid tuleb üle kanda VÕTAga (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine). VÕTA aluseks saab olla ainult täienduskoolitusprogrammi tunnistus (täismahus sooritus).
  • teadustöö osana arvestamine: doktorikooli ürituse eest saadud ainepunktid kantakse üle atesteerimiskomisjoni otsusega. Aluseks saavad olla nii tunnistus kui tõend.

2. Üritused, mis ei anna ainepunkte

Ainepunktita üritustel osalemine läheb doktorandile kirja aastapõhise arvestuse järgi ning seda võetakse atesteerimisel ning DoRa Plussi taotlemisel arvesse.

Doktorandi osavõttu kinnitab tudengi allkiri ürituse allkirjalehtedel.

Osavõtu arvestust peab doktorikoolide kontor.Atesteerimise jaoks oluline info

Kõik atesteerimisel arvesse minevad tegevused peavad olema doktoritööga seotud.

Atesteerimisaruande täitmisel palume arvestada järgnevaga:

  • konverentsidel ja seminaridel (sh doktorikoolide üritustel) osalemise eest ei anta atesteerimisel ühe õppeaasta kohta soovituslikult rohkem kui 10 EAPd,
  • muu teadustegevuse eest ei anta atesteerimisel ühe õppeaasta kohta soovituslikult rohkem kui 6 EAPd,
  • ürituse (kaas-)korraldamine doktorandi poolt läheb atesteerimisaruandes punkt IV "Muu" alla,
  • doktorikoolide infopäeval või koosolekul osalemine liigitub atesteerimisaruandes punkt IV "Muu" alla.

Individuaalkava edukaks planeerimiseks soovitame doktorikooli ainepunktide, eriti VÕTAga arvestamise osas, konsulteerida eelnevalt oma juhendaja ja osakonna õppekorralduse spetsialistiga.