Nooremteadurite konkurss

2021. aasta konkurss
 

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantidele on avatud konkurss Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA (2014-2020.4.01.16-0027) nooremteaduri ametikohtadele. Meede on mõeldud 3. ja 4. aasta doktorantidele nominaalajaga lõpetamise toetamiseks.

Tööülesanded: Nooremteaduri tööülesanneteks on teha teadustööd, viia läbi teadustööga seotud arendustegevust, publitseerida teaduslikku tööd ja selle tulemusi, viia läbi erialast õppetööd ning täita muid projekti sisutegevustega seotud tööülesandeid lähtudes Tartu Ülikooli põhikirjast ja akadeemiliste töötajate ametijuhenditest (osa III.9 ja lisa 7) ning innovaatilise doktoriõppe printsiipidest.

Töölepingute kestus: 01.09.2021–31.08.2022

Nõutav kvalifikatsioon: Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Alates 1. jaanuarist 2021 peab nooremteaduri ametikohal töötav isik olema immatrikuleeritud doktoriõppesse. Vaata lisaks ametinõudeid (lisa 7) ja nooremteadur-doktorandi töösuhteid kuni doktoriõppe reformi rakendumiseni 2022

Kohtade arv õppekaval, koormus ning töötasu:

Ajaloo nooremteadur

Kohtade arv: 3

Koormus: 0,45

Brutopalk: 630 eurot kuus

Kontakt: Kaili Kaseorg-Cremona, kaili.kaseorg-cremona@ut.ee

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur

Kohtade arv: 2

Koormus: 0,7

Brutopalk: 980 eurot kuus

Kontakt: Tiia Margus, tiia.margus@ut.ee

Filosoofia nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,75

Brutopalk: 1050 eurot kuus

Kontakt: Ruth Jürjo, ruth.jurjo@ut.ee

Germaani-romaani filoloogia nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,75

Brutopalk: 1050 eurot kuus

Kontakt: Age Allas, age.allas@ut.ee

Kirjanduse ja kultuuriteaduste nooremteadur

Kohtade arv: 3

Koormus: 0,45

Brutopalk: 630 eurot kuus

Kontakt: Hille Roots, hille.roots@ut.ee

Semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,75

Brutopalk: 1050 eurot kuus

Kontakt: Ruth Jürjo, ruth.jurjo@ut.ee

Usuteaduse nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,65

Brutopalk: 910 eurot kuus

Kontakt: Kairi Ots, kairi.ots@ut.ee

Vene ja slaavi filoloogia nooremteadur

Kohtade arv: 1

Koormus: 0,75

Brutopalk: 1050 eurot kuus

Kontakt: Age Allas, age.allas@ut.ee

 

Konkursi tingimused:

Kandideerida saavad Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna nominaalajal õppivad 3. ja 4. aasta doktorandid.

Nooremteaduri ametikohale asumiseks esitab kandidaat õppekava kontaktisikule taotluse, mis muuhulgas sisaldab järgnevat:

- elulookirjeldus;

- teadustööde loetelu (kui on);

- motivatsioonikiri, mis peab sisaldama doktoritöö valmimise ajakava semestri täpsusega;

- juhendaja toetuskiri, mis peab sisaldama infot viimase atesteerimisaruande ja -otsuse kohta ning hinnangut doktorandi senistele saavutustele teadustöös. 

Taotluse tähtaeg on 15. mai 2021.
 

Lisainformatsioon:

Meetme raames planeeritakse aastatel 2017–2021 viis kandideerimise vooru. Meetme raames palgatakse (kandideerimise hetkel) 3. ja 4. aasta nominaalajal õppivaid doktorante, eesmärgiga pakkuda tuge õpingute lõpetamiseks. ASTRA nooremteaduri kohtadele on oodatud kandideerima üliõpilased, kes ei tee doktoriõpingute kõrvalt muud tööd sellises mahus, et nende koormus kokku ületab 1,0 koormuse. Töölepingut võib pikendada üks kord, selle eelduseks on konkursi uuesti läbimine ning atesteerimise läbimine. Kuna nooremteaduri ametikohal töötav isik peab olema immatrikuleeritud Tartu Ülikooli doktoriõppesse, tuleb eksmatrikuleerimise korral nooremteaduri tööleping lõpetada töölepingu seadusest tulenevatel üldistel alustel.

Nooremteadurite ametikohad instituutides täidetakse lähtuvalt õppejõudude ja teadustöötajate ametikohtade täitmise korra punktist 4.2 (ametisse nimetamine, kuna tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga). Nooremteaduri ametikoha täitjat hindab töö vahetu korraldaja, kes on instituudi juhataja.

Tegevuse eesmärk on suurendada doktoriõppe nominaalajaga (n+2) lõpetajate arvu, kuid nooremteaduri tööülesanded peavad olema eristatud õppetööst ning doktoritöö kirjutamisest. Tööülesannete määramise puhul tuleb arvesse võtta, et ülesanded saavad olla ainult ajutise tähtajalise iseloomuga.

 

 

Kontakt: HVHV teadus- ja arendustegevuse peaspetsialist Monika Tasa, monika.tasa@ut.ee, 737 6534

 

 

 

Meedet toetab Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.